ALAPSZABÁLY

 

 

I. Általános rendelkezések
II. Az Egyesület célja és feladatai
III. Az Egyesület tagsága
IV. Az Egyesület szervezete

A. A közgyűlés
B. A vezetőség
C. Felügyelőbizottság
D. Etikai Bizottság

V. Az Egyesület képviselete

VI. Az Egyesület gazdálkodása, anyagi forrásai és vagyona

VII. Az Egyesület megszűnése

VIII. Záradék

 

 

I. Általános rendelkezések

 

1.§. A Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) tagjainak közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

 

2.§. A szervezet

 

 1. Neve: Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesülete

angolul: Society of Hungarian Surveying and Geoinformatic Enterprises

 1. Rövidített neve: MFGVE
 2. Székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
 3. Működési területe: Magyarország

 

3.§. Az Egyesület kapcsolatai

 

 1. Az Egyesület, mint „rendes jogi személy” tagja a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak (MFTTT).
 2. Az Egyesület az MFTTT-vel együttműködését Megállapodásban rögzíti.

 

4.§. Az Egyesület, mint társadalmi igényt kielégítő szervezet, céljának és feladatainak megvalósítása érdekében együttműködik a szakágazat állami vezetésével, a szakma egyéb hazai, külföldi és nemzetközi társadalmi szervezeteivel.

 

II. Az Egyesület célja és feladatai

 

5.§. (1) Az Egyesület célja az Egyesület alábbiakban meghatározott feladatainak teljesítése, a magyar földmérő és geoinformatikai vállalkozások szervezett, legitim, demokratikus képviseletének biztosítása.

(2) Az Egyesület feladatai:

 1. a vállalkozások rendszeres és korrekt tájékoztatása a szakma eseményeiről,
 2. a vállalkozások intézményesített, folyamatos kapcsolattartásának és képviseletének biztosítása a szakágazat állami vezetésénél és a különböző szakmai, tudományos és társadalmi szervezeteknél,
 3. javaslatok összeállítása a szakterület jogi és szakmai szabályozásának fejlesztésére, az ezzel kapcsolatos tervezetek véleményezése, a vállalkozások szakmai véleményének és elvárásainak képviselete,
 4. részvétel a vállalkozások szakmai érdekvédelmében és a vállalkozások korrekt, szabályozott piaci feltételeinek kialakításában, a szakmát érintő technológiai fejlődés megismerésében és megismertetésében, a magas szintű szakmai tudáshoz elvárt etikai magatartások követelményeinek egységesítésében és elismertetésében,
 5. kapcsolatok létesítése és együttműködés a külföldön, valamint belföldön működő hasonló szakmai és társadalmi szervezetekkel, a vállalkozások megfelelő nemzetközi képviselete ezen szervezetekben,
 6. szakmai propaganda, tájékoztatás bel- és külföldön.

 

III. Az Egyesület tagsága

 

6.§. Az Egyesületi tagság formái a következők:

 

a) Rendes tag
b) Pártoló tag

 

 1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező földmérő és geoinformatikai vállalkozás, amely nyilatkozatban elfogadja az Egyesület alapszabályát, vállalja a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését.
 2. A rendes tagot az egyesület felé bejelentett képviselője (törvényes képviselő vagy az általa meghatalmazott személy) képviseli.
 3. Az Egyesület pártoló tagja lehet az, aki az Egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja.
 4. Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.
 5. Az Egyesületben a tagsági jogviszony a felvétellel keletkezik és kilépéssel, a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, kizárással, illetve a tag jogutód nélküli megszűnésével vagy halálával szűnik meg. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
 6. Az Egyesület rendes tagsági felvételének kezdeményezéséhez cégszerűen aláírt belépési nyilatkozat és két rendes tag ajánlása szükséges. Pártoló tagság kezdeményezéséhez elegendő a belépési nyilatkozat kitöltése.
 7. Az egyesületi rendes és pártoló tagfelvétel kérdésében az Egyesület elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely a fellebbezést a következő közgyűlésen tárgyalja. A közgyűlés határozata jogerős, bíróság előtt nem támadható.
 8. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.
 9. Az Egyesületből való kilépést az Egyesület Elnöksége felé írásban kell bejelenteni.
 10.  Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt harminc napos határidővel írásban felmondhatja. Az egyesületi tagság fennállásának feltétele, hogy a tag a vállalt anyagi hozzájárulásával fél évnél hosszabb hátralékban nem lehet, ezért ha a rendes tag tagsági díjának megfizetését fél évnél hosszabb ideig felszólítás ellenére elmulasztja, az egyesület a tagsági jogviszonyt harminc napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület Elnöksége dönt.
 11. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározza.
 12. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosíthat, ebben az esetben az alapszabályban rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a fellebbezést elbíráló egyesületi szervről.
 13. Az Egyesületből történő kizárást csak etikai eljárás során kiszabott jogerős szankcióként lehet alkalmazni. Az eljárás és határozat meghozatala az etikai bizottság jogköre. A kizárás ellen 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely fellebbezést a következő közgyűlés tárgyalja. A közgyűlés határozata ellen 30 napon belül bírósági keresettel lehet élni a határozat megváltoztatása iránt.
 14. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét.

 

7.§. Az Egyesület rendes tagjának jogai:

 

 1. Bejelentett és regisztrált képviselője útján részt vehet az Egyesület közgyűlésén, szavazhat, választhat, vezető tisztségviselőnek választható, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalhat, véleményt nyilváníthat és észrevételt, javaslatot tehet, továbbá felvilágosítást kérhet az Egyesületet érintő bármely kérdésben.
 2. Az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a kihirdetést követő 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja, kivéve a tagfelvételi kérelem elutasítását.

 

8.§. Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei:

 

 1.  Az Egyesület alapszabályának betartása, határozatainak végrehajtása és az Egyesület demokratikusan kialakított véleményének képviselete.
 2. A közgyűlés munkájában részt venni, a célok és a feladatok megvalósítását aktívan támogatni.
 3. Az Egyesület közgyűlése által megállapított tagsági díj fizetése.
 4. Az Egyesület vagyonának megóvása.
 5. A rendes tagok által fizetendő éves tagdíj általános mértéke a megelőző üzleti évi árbevételük alapján

0-50        millió forint árbevétel között      50.000.-Ft

50-150    millió forint árbevétel között    100.000.-Ft

150-300  millió forint árbevétel között    150.000.-Ft

300-600  millió forint árbevétel között    200.000.-Ft

600-1Md           forint árbevétel között    300.000.-Ft

1 Md                 forint árbevétel felett      500.000.-Ft

A közgyűlés jogosult esetenként az adott évre vonatkozóan az éves tagdíj általános mértékétől százalékos arányban eltérő mértékű sávosan meghatározott éves tagdíjat megállapítani.

 1. Az Egyesület a tagok részére az éves tagdíjról legkésőbb a tárgyév december 15. napjáig számlát állít ki. A tagok a tagdíjat az Egyesület pénzforgalmi számlájára történő átutalás útján kötelesek megfizetni a számlán szereplő fizetési határidőben.

 

9.§. A pártoló tag jogai és kötelességei:

 

 1.  Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban.
 2.  Az Elnökség meghívása alapján tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen.
 3.  Az Egyesület alapszabályának betartása.
 4. Jogosult az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és önkéntességen alapuló vagyoni támogatására.

 

IV. Az Egyesület szervezete

 

10.§. Az Egyesület szervei és tisztségviselői:

 

A) Közgyűlés
B) Vezetőség (Elnökség, főtitkár)
C) Felügyelőbizottság
D) Etikai Bizottság

 

A. A közgyűlés

 

11.§. A közgyűlés fogalma:

 

 1.  Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés.
 2.  A közgyűlés az Egyesület tagjainak összessége.

 

12.§. A közgyűlés összehívása:

 

 1. Az Egyesület rendes közgyűlését szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.
 2. A közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét az Elnökség állapítja meg (*) és a közgyűlést az Elnökség hívja össze oly módon, hogy a közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie. (*) A meghívó elküldése történhet postai vagy elektronikus úton. A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, valamint az ülés napirendjét, továbbá határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást. Az Elnökség jogosult a közgyűlést az Egyesület székhelyétől eltérő bármely helyszínre összehívni.
 3. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához.
 4. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.
 5. A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak, illetve az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
 6. A (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetek körébe nem eső, nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

 

13.§. A rendkívüli közgyűlés összehívása:

 

 1. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
  a) az Elnökség többségi határozata alapján,
  b) ha az Egyesület tagságának legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kívánja.
  c) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet elrendeli.
 2. A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belüli időpontra össze kell hívni.
 3. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.
 4. Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, ha az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy ha az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. Az ezen okokból összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

14.§. A közgyűlés határozatképessége:

 

 1. A közgyűlésen az Egyesület rendes tagjai rendelkeznek szavazati joggal.
 2. A közgyűlésen minden szavazásra jogosult csak egy szavazattal rendelkezik.
 3. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
 4. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
 1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít,
 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja,
 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
 6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

 1. Ha a szabályosan összehívott közgyűlés nem határozatképes, a legalább három és legfeljebb 15 napon belüli időpontra ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés összehívása az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel (*) történhet.

 

15.§. A közgyűlés napirendje:

 

 1. A közgyűlés napirendjét – ha jogszabály vagy az alapszabály kivételt nem tesz - az Elnökség határozza meg.
 2. Az évente összehívott rendes közgyűlésen az alábbi napirendi pontokat kötelezően tárgyalni kell:
  1. az Egyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló vezetőségi beszámolót,
  2. az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló Felügyelőbizottsági jelentést,
  3. az Egyesület munkatervét,
  4. a költségvetést, a gazdasági beszámolót, valamint ezekről a Felügyelőbizottság jelentését,
  5. a tagsági díj, illetve a pártoló tagi hozzájárulás legkisebb összegének meghatározását.
 3. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
 4. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A kiegészítés tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

16.§. A közgyűlés hatásköre:

 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. az Egyesület megszűnésének, szétválásának, illetve más szervezettel való egyesülésének kimondása,
 2. az alapszabály és az etikai szabályzat megállapítása, illetve módosítása,
 3. az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása (31. §),
 4. az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása és díjazásának megállapítása,
 5. a tagot kizáró Elnökségi határozat elleni fellebbezés elbírálása,
 6. a tagfelvétel elutasítása elleni fellebbezés elbírálása,
 7. az éves költségvetés elfogadása,
 8.  az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása,
 9. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
 10. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai ellen kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
 11. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 12. a végelszámoló kijelölése.

 

17.§. A közgyűlés határozathozatala:

 

 1. A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
 2. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához és a tisztségviselők visszahívásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 3. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a 16.§. d) pontjában meghatározott tisztségviselők megválasztásához, vagy minden egyéb esetben, ha azt a szavazásra jogosultak legalább 1/3-a indítványozza.
 4. A közgyűlés a napirend esetleges kiegészítése és elfogadása tárgyában hozott döntését megelőzően megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt, két szavazatszámlálót és két jegyzőkönyv hitelesítőt választ egyszerű szótöbbséggel. A közgyűlés levezető elnöke az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a főtitkár.
 5. A közgyűlésen hozott határozatokat, azok meghozatalát közvetlenül követően a közgyűlés levezető elnöke hirdeti ki.
 6. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét, a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a szavazatszámlálóknak és a jegyzőkönyv hitelesítőinek nevét, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, indítványokat, valamint a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá és a közgyűlés elején megválasztott két küldött pedig hitelesíti.
 7. Az éves rendes közgyűlés ülés megtartásához kötött, ezt meghaladóan a közgyűlés ülés tartása nélkül is hozhat határozatokat. Az ilyen határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnökség részére.
 8. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és a szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
 9. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a közgyűlést az Elnökségnek össze kell hívnia.
 10. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazat ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
 11. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint képviselője nevét és a tag székhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

 

B. A Vezetőség

 

18.§. Az Egyesület vezetősége: az 5 tagú Elnökség és a főtitkár.

 

19.§. Az elnökségi tagok megválasztása:

 

 1. Az 5 tagú Elnökséget a közgyűlés négy évre választja.
 2.  Az Elnökség megválasztása titkos szavazással történik.
 3. Az Elnökség tagjai a jelölőlista 5 legtöbb szavazatot kapott tagja, amennyiben az egy-egy jelöltre leadott szavazatok száma eléri az egyszerű szótöbbséget.
 4. Az elnökségi tagság, mint vezető tisztségviselői tagság a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre és a közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra szól.
 5. Tekintettel arra, hogy az Elnökség testületként jár el, a bármely okból kiesett elnökségi tag helyére megválasztott új tag megválasztásának időtartama az Elnökség többi tagjának megválasztási időtartamáig terjed.
 6. Amennyiben bármely okból az Elnökség megválasztott tagja által a vezető tisztségviselői feladatok nevében történő ellátására kijelölt természetes személy személyének megváltoztatása válik szükségessé, e körülmény az elnökségi tagság megszűnésével jár és új tag választása válik szükségessé.

 

20.§. Az Egyesület Elnöksége:

 1. Az Egyesület ügyvezetését testületként az Elnökség látja el. Az az Elnökség tagja az Egyesület vezető tisztségviselői. Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közti időszakban az Elnökség irányítja. Az Elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve, amelyek a 16.§. szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vont, illetve az Egyesület más szervezetének hatáskörébe utalt döntések.
 2. Az Egyesület Elnöksége a közgyűlés által megválasztott tagokból, mint jogi személyekből áll, mely jogi személy vezető tisztségviselők kötelesek kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevükben ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyekre is alkalmazni kell.
 3.  Az Elnökség tagjai az elnök és 4 Elnökségi tag, akik az alábbiak:

 

KOMUNÁLINFÓ Zrt. -Elnök

székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 31.

cégjegyzékszáma: 01-10-041800

az elnökségi tagságot nevében ellátó személy:

Botond Gábor László

anyja neve: Frunza Éva

szül: 1962.04.17.

lakcíme: 1026 Budapest, Pasaréti út 61. A. ép. 1.em. 1.

 

ARTLAND Bt. -Elnökségi tag

székhely: 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 64. 2.em.9.

cégjegyzékszám: 01-06-217885

az elnökségi tagságot nevében ellátó személy:

Dobai Tibor

anyja neve: Smidelik Ágnes

szül: 1967.04.17.

lakcíme: 5600 Békéscsaba, Diófás u. 52.

 

Geodézia Zrt. - Elnökségi tag

székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

cégjegyékszám: 01-10-042502

az elnökségi tagságot nevében ellátó személy:

Brunbauer Ottó

anyja neve: Friskó Etel

szül: 1975.07.01.

lakcíme: 2151 Fót, Erzsébet Királyné u. 27.

 

Terra Geo Kft. - Elnökségi tag

székhelye: 1121 Budapest, Kikerics u. 4.

cégjegyzékszáma: 01-09-208050

az elnökségi tagságot nevében ellátó személy:

Toronyi Bence

anyja neve: Lakszner Katalin

szül: 1974.08.22.

lakcíme: 1121 Budapest, Kikerics u. 4.

 

HUNGAROGEO Kft. - Elnökségi tag

székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 30.

cégjegyzékszáma: 20-09-060226

az elnökségi tagságot nevében ellátó személy:

Varga Miklós Gábor

anyja neve: Mészáros Piroska

szül: 1965.03.14.

lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 32. A. lház. 1.em.4.

 

 1. Az Elnökség feladata és hatásköre:
 1.  az Egyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, az Elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
 2. az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Egyesület közgyűlése és Elnöksége által hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzése, az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, az Egyesület működésével kapcsolatos okiratok megőrzése,
 3. az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése,
 4. a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése,
 5. az Egyesület éves munkaprogramjának, éves költségvetésének összeállítása, a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
 6. tagfelvételi kérelem elbírálása, a tagság nyilvántartása,
 7. tag kizárása az Elnökség által gyakorolt etikai jogkörben,
 8. a más szervezetekkel történő megállapodások jóváhagyása,
 9. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés körébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala, döntés mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
 10.  az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
 11. az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele.
 1. Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, ha az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy ha az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. Az ezen okokból összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.
 2. Az Elnökség tevékenységéről az Egyesület közgyűlésének beszámolási kötelezettséggel tartozik.

 

21.§. Az Elnökség tagjainak jogállása

 1. Az elnökségi tagok megbízása négy évre szól.
 2. Az elnökségi tagság megszűnik:
  1.  a mandátum lejártával,
  2. visszahívással,
  3. kizárással,
  4. lemondással,
  5. az elnökségi tag jogutód nélküli megszűnésével,
  6. az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
  7. az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
  8. az elnökségi tag tagsági jogviszonyának megszűnésével,
  9. amennyiben bármely okból az elnökségi tagsággal járó feladatok ellátására a megválasztáskor kijelölt természetes személy személyének változtatása válik szükségessé.
 3. Az elnökségi tagok jogai és kötelességei:
  1. az elnökségi üléseken és az Elnökség határozataiban való részvétel,
  2. észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével összefüggő kérdésekben,
  3. felvilágosítás kérése az Egyesület más szerveinek működésével összefüggő kérdésekben,
  4. javaslattétel rendkívüli közgyűlés, illetve elnökségi ülés összehívására,
  5. az Egyesület képviselete,
  6. részvétel a közgyűlésen, válaszadás a közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről történő beszámolás.
 4. Az Elnökség tagja az egyesülethez címzett, az Elnökséghez vagy a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
 5. Az Elnökség tagja, mint vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel az Egyesülettel szemben.

 

 

22.§. Az Elnökség működése

 1. Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét, ügyrendjét.
 2. Az Elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább évente három alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél egyidejű megjelölésével kéri.
 3. Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a főtitkárt, valamint a napirendi pontokban érintett személyeket.
 4. Az Elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről – az előerjesztések megküldésével – legalább három nappal korábban értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat.

 

23.§. Az Elnökség határozatképessége

 1. Az Elnökség a szavazásra jogosult tagok több, mint a felének jelenléte esetén határozatképes.
 2. Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

24.§. Az Elnökség jogi személy tagjai által a vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt természetes személyekre is vonatkoznak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó alábbi kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

 1. Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a vezető tisztségviselői tevékenység ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták.
 2. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
 3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírósági ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 4. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

25.§ Az Egyesület elnöke

 1. Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület elnöke, akit az Elnökség saját tagjai közül közvetlenül választ négy évre.
 2. Az elnök feladatai és hatásköre:
 1. az Egyesületet képviseli,
 2. az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtásának felügyelete,
 3. döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az Elnökség, illetve az Egyesület egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe,
 4. az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
 5. az Egyesület munkájának figyelemmel kísérése,
 6. az Egyesület alkalmazottai felett munkáltatói jogkör gyakorlása,
 7. az Egyesület pénzeszközeinek kezelése, ennek keretében utalványozási jogkör gyakorlása.
 1. Az elnök a fenti operatív tevékenységet az elnökségi ülések között végzi. Tevékenységükről beszámolnak a soron következő elnökségi ülésnek.
 2. Az elnököt akadályoztatása esetén egy általa erre kijelölt elnökségi tag helyettesíti.

 

26.§. Az Egyesület főtitkára:

 

 1. Az Egyesület főtitkárát a közgyűlés választja az Egyesület Elnökségének és bizottságainak megválasztásával egyidejűleg, e testületek megválasztásával azonos 4 éves időtartamra. Amennyiben ezen négy éves időtartamon belül bármely okból új főtitkár választása válik szükségessé, az újonnan megválasztott főtitkár megbízatásának időtartama az adott négy éves periódus lejártáig szól.
 2. A főtitkár megválasztása titkos szavazással történik, egyszerű szavazattöbbséggel.
 3. A főtitkári mandátum megszűnik:
  a) a mandátum lejártával
  b) visszahívással,
  c) lemondással,

d) a főtitkár halálával,

 1. Segíti az elnököt az Egyesület mindennapi operatív vezetésében.

 

 1. A főtitkár feladata és hatásköre:

a)        az Egyesület közgyűlése és Elnöksége által hozott határozatok végrehajtásának operatív szervezése,

b)        az Egyesület eredményes működésének szervezése, operatív irányítása,

c)        az Egyesület fejlesztési tervének, éves munkaprogramjának, költségvetésének, naptárának összeállítása, előkészítése,

d)        az érdek érvényesítési stratégia végrehajtásának elősegítése,

e)        más szervezetekkel történő együttműködés kidolgozása,

f)         közreműködik az ügyviteli tevékenységben, a levelezés intézésében, a döntések, tájékoztatók, beszámolók közlése és nyilvánosságra hozatala során, segítséget nyújt a tagnyilvántartás vezetése, a határozatok nyilvántartása, az iratbetekintés biztosítása, valamint a tagokkal történő kapcsolattartás tekintetében.

 1. A főtitkár tevékenységéről az Egyesület közgyűlésének és Elnökségének beszámolással tartozik.

 

C. Felügyelőbizottság

 

27.§. Az Egyesület Felügyelőbizottságát a közgyűlés választja 4 évre titkos szavazással. A Felügyelőbizottság 3 tagból áll. A bizottság tagjai közül elnököt választ.

 1.    A Felügyelőbizottság tagjait csak a közgyűlés hívhatja vissza. Amennyiben a Felügyelőbizottság megbízatásának időtartama alatt bármely okból új tag választása válik szükségessé, az újonnan megválasztott tag megbízatásának időtartama a Felügyelőbizottság megbízatásának eredeti időtartamához igazodik.
 2. A bizottsági tagság megszűnik:
  a) a mandátum lejártával
  b) visszahívással,
  c) lemondással,

d) a tag halálával,

e) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,

f) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

28.§. A Felügyelőbizottság működése:

 1.  A Felügyelőbizottság az Egyesület törvényes és alapszabály szerinti működését, illetve az egyesület érdekeinek megóvása céljából az ügyvezetést ellátó Elnökséget ellenőrzi, tevékenységéről köteles a közgyűlésnek beszámolni.
 2. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább fél évenként ülést tart, üléseit a Felügyelőbizottság elnöke vezeti. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni.
 3. A Felügyelőbizottság folyamatosan és tervszerűen ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását.
 4. Munkájáról írásban tájékoztatja az Elnökséget, intézkedéseket indítványozhat. Intézkedési javaslatának elutasítása esetén közgyűlést hívhat össze.
 5. A Felügyelőbizottság tagjai az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthetnek, minden tisztségviselőtől és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
 6. A Felügyelőbizottság ülései nyilvánosak, üléseiről jegyzőkönyvet készít. A Felügyelőbizottság kizárólag akkor határozatképes, ha mindhárom bizottsági tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  
 7. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője.
 8. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja az, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó - jogszabályban, illetve a jelen Alapszabály 24.§-ának (1)-(4) bekezdésében is megjelölt - alábbi kizáró okok állnak fenn:
  1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a         vezető tisztségviselői tevékenység ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták.
  2. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
  3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírósági ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
  4. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 9. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben.
   

D. Etikai Bizottság

 

29.§. (1) Az Egyesület Etikai Bizottságát a közgyűlés választja 4 évre titkos szavazással. Az Etikai Bizottság 3 tagból áll. Az Etikai Bizottság tagjai közül elnököt választ.

 1. Munkáját a közgyűlés által elfogadott etikai szabályzat alapján végzi.
 2. Az Etikai Bizottság tagjait csak a közgyűlés hívhatja vissza. Amennyiben az Etikai Bizottság megbízatásának időtartama alatt bármely okból a bizottságba új tag megválasztása válik szükségessé, az új tag megbízatásának időtartama az Etikai Bizottság megbízatásának eredeti időtartamához igazodik.
 3. A bizottsági tagság megszűnik:
  a) a mandátum lejártával
  b) visszahívással,
  c) lemondással,

d) a tag halálával.

 

30. § Az Etikai Bizottság működése:

 

 1. Az Etikai bizottság nem tart meghatározott időnkénti üléseket, csak konkrét etikai-fegyelmi ügyekben.
 2. Etikai-fegyelmi eljárás kezdeményezhető a bizottsághoz érkezett konkrét panaszra, vagy eljárást kezdeményezhet a bizottság is, ha olyan információ birtokába jut, mely szerint alaposan feltételezhető, hogy az Egyesület tagja jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő vagy az Egyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartást tanúsított, illetve etikai vétséget követett el.
 3. Az Etikai Bizottság üléseit az elnök vezeti.
 4. Amennyiben a bizottság valamelyik tagja az etikai-fegyelmi ügyben érintett vagy elfogultságot jelent be, úgy az elnök ideiglenes bizottsági tagot kérhet fel az Egyesület tagjai közül. Amennyiben az etikai-fegyelmi ügyben a bizottság elnöke érintett vagy elfogultságot jelent be, úgy az eljárást az Egyesület elnöke vezeti le.
 5. Az etikai-fegyelmi eljárást a panasz beérkezését követő 30 napon belül meg kell kezdeni, s 90 napon belül le kell zárni. Indokolt esetben az Egyesület elnökének jóváhagyásával 30 nap hosszabbítás lehetséges.
 6. Az etikai-fegyelmi eljárás lefolytatásában az érintett feleknek kötelező közreműködni, a kimondottan üzleti titoknak minősülő információkon kívül a bizottság rendelkezésére kell bocsátani az eljárással kapcsolatos adatokat. Etikai vétségnek minősül az etikai eljárás lefolytatásának akadályozása.
 7. Az Etikai Bizottság az eljárást határozattal zárja le. A határozatot a bizottság egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatalhoz mind a három fő bizottsági tagnak jelen kell lennie.
 8. A határozat a panaszolt(ak) szempontjából lehet felmentő, vagy elmarasztaló.
  Elmarasztaló határozat esetén a következő szankciókat lehet alkalmazni:
  - figyelmeztetés,
  - kizárás,
  - kizárás, és annak közlése a szakmai sajtóban.
 9. A határozat ellen 15 napon belül az Egyesület közgyűléshez lehet fellebbezni, az Egyesület elnökének címezve, amely fellebbezést a következő közgyűlés tárgyalja.
 10.  A tag kizárását kimondó bármely határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
 11. A közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése iránt bíróság előtt keresetet lehet indítani az Egyesület ellen attól az időponttól számított 30 napon belül, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. 

 

31.§ Tisztségviselők visszahívása

 

 1. Az Egyesület tisztségviselője (Vezetőségi tag, Felügyelőbizottság tagja, Etikai Bizottság tagja)   bármikor, indokolás nélkül visszahívható.
 1. A tisztségviselő visszahívásáról a közgyűlés határoz (16. § c) bek.), melynek összehívására az ezzel kapcsolatos általános szabályok az irányadók. Az előzetesen közzétett napirendnek ez esetben tartalmaznia kell a visszahívási indítvány szövegét.

 

V. Az Egyesület képviselete

 

32.§. Az Egyesület jogi személy, amelyet vezető tisztségviselői, tehát az Egyesület Elnökségének tagjai képviselnek. Az Elnökség tagjai képviseleti jogukat önállóan gyakorolják.

 

VI. Az Egyesület gazdálkodása, anyagi forrásai és vagyona

 

33.§ (1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, alapcél szerinti és gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat.

 1. Az Egyesület bevételei:

a) a tagsági díj, pártoló tagi hozzájárulás,
b) a költségvetési támogatás, 
c) más szervezettől, illetve magányszemélytől kapott adomány,
d) gazdasági-vállalkozási tevékenységből ( szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel,

e) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel,

f) befektetési tevékenységből származó bevétel,
e) egyéb bevétel.

 1. Az Egyesület kiadásai:

a)alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához ) közvetlenül kapcsolódó költségek,

c) az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása,

d) egyéb költség.

 1. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik és tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat kötelesek az Egyesületnek megfizetni, az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonkukkal nem felelnek.
 2. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
 3. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
 4. Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
 5. Az Egyesület bevételeit és kiadásait a jogszabályok által megkövetelt részletezésben, illetve elkülönítéssel és megosztással, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.
 6. Ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy az Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül, az adóhatóság az Egyesülettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez.

 

 

VII. Az Egyesület megszűnése

 

34.§. (1) Az Egyesület megszűnik, ha:

 

 1. megszűnését a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata kimondja,
 2. más Egyesülettel való egyesülését vagy szétválását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel elhatározza,
 3. az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,
 4. az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
 5. a bíróság az ügyész keresete alapján megszünteti,

feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.

 1. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja.
 2. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - az Egyesület törlési időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesíthet, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
 3. Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az Egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az Egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

 

VIII. Záradék

 

Jelen módosított Alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2018. május 15. napján elfogadta.

                                                                                 

                                                                               ............................................................

                                                                                               Botond Gábor László

                                                                                              (KOMUNÁLINFÓ Zrt.)

                                                                                                          Elnök

                                                                                                         MFGVE                                                                             

 

Igazolom, hogy a fenti egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel az Alapszabály korábban nyilvántartásba vett, valamint a 2018. május 15. napján elfogadott alapszabály módosítás és tisztségviselő választás alapján hatályos tartalmának:

 

Budapest, 2018. május 15.                

 

dr. Eperjesi Magdolna

          ügyvéd

(KASZ: 36059565)